Privacyverklaring

Octa Adviseurs B.V., gevestigd aan Spoordwarsstraat 19, (8271 RD) IJsselmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spoordwarsstraat 19, (8271 RD) IJsselmuiden 038 – 332 24 25, privacy@octa-advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Octa Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanhef
 • Voornaam (initialen) en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer (indien van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (voor betalingsverkeer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@octa-advies.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Octa Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het correct uitvoeren van onze diensten – al dan niet op verzoek van derden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten en goederen bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Octa Adviseurs B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Octa Adviseurs B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Octa Adviseurs B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Octa Adviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Welke gegevens Reden Doel Bewaartermijn
Naam Correspondentie Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst 5 jaar
(E-mail-) Adres Correspondentie Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst 5 jaar
Telefoonnummer(s) Correspondentie Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst 5 jaar
BSN nummer Correspondentie Vergunningstrajecten 7 jaar
Foto’s, (bouw)tekeningen Onderdeel van de informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst Informatieverstrekking en/of uitvoering van de overeenkomst 15 jaar
Bankrekeningnummer/ betaalgegevens Facturatie Wettelijke plicht 7 jaar
Afgeronde bouw- en inspectiewerken Historische en statistische doeleinden Garantie kunnen verlenen en disputen afhandelen 20 jaar
Zakelijke e-mailadressen en – correspondentie Het verkrijgen en/of uitbesteden van (inspectie) werken dan wel het uitvoeren van bedrijfsdoelen Onderhouden van contacten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Octa Adviseurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Octa Adviseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Octa Adviseurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: //veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Octa Adviseurs B.V. en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@octa-advies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Octa Adviseurs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Octa Adviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@octa-advies.nl.

Wijzigingen Privacy Verklaring
Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy verklaring onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan onze internetpagina regelmatig te bekijken, hier staat altijd onze laatste versie.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

We komen graag met u in gesprek om te kijken wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van bouwkundige diensten en / of facilitaire diensten.